Línies de recerca

TRANSFERÈNCIA CONTINENT-OCEÀ

Anàlisi de processos sedimentaris i establiment de models de transferència de matèria particulada i contaminants associats al medi marí.
 

DINÀMICA LITORAL

Amb una especial atenció als processos relacionats amb la morfologia i dinàmica de les platges, sedimentació en zones deltaiques i processos d'erosió litoral, distribució i valoració de contaminants inorgànics i l'efecte de l'activitat antròpica en el medi litoral.

ELABORACIÓ DE MODELS D'EDIFICACIÓ DE MARGES CONTINENTALS I CONQUES OCEÀNIQUES

Per tal d'identificar mecanismes d'evolució i edificació, mitjançant tècniques geofísiques i d'anàlisi del registre sedimentari, per establir processos a escala...

CANVI CLIMÀTIC GLOBAL

Reconeixement al registre sedimentari de les variacions paleoceanogràfiques i paleoclimàtiques durant el Neogen-Quaternari al medi oceànic, variacions considerades clau per l'estudi del canvi climàtic global.

RISCOS GEOLÒGICS I MEDI AMBIENT

Determinació de les propietats físiques i geotècniques del sediment per l'establiment de models d'inestabilitat per la delimitació d'àrees potencialment inestables i la predicció d'esdeveniments catastròfics en marges continentals i conques.

Publicacions recents

Gasser M., Pelegrí J.L., Emelianov M., Bruno M., Gràcia E., Pastor M., Peters H., Rodríguez-Santana A., Salvador J., Sánchez-Leal R.F. (2017)
Progress in Oceanography, 157, 47-71. DOI: 10.1016/j.pocean.2017.05.015. (BibTeX: gasser.etal.2017)
Palanques A., Lopez L., Guillén J., Puig P., Masqué P. (2017)
Science of The Total Environment, 579, 755-767. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.11.031. (BibTeX: palanques.etal.2017a)
Rodriguez M., Maleuvre C., Jollivet-Castelot M., d’Acremont E., Rabaute A., Lafosse M., Ercilla G., Vázquez J.T., Alonso B., Ammar A., Gorini C. (2017)
Geophysical Journal International, 209, 1, 266–281. DOI: 10.1093/gji/ggx028. (BibTeX: rodriguez.etal.2017a)

Projectes

SLATE se centra a investigar els lliscaments submarins i els riscos geològics associats com a importants riscos naturals que amenacen les infraestruc...
La iniciativa BLUEMED ofereix un marc estratègic per treballar per un Mar Mediterrani sa, productiu i resistent, millor conegut i valorat. Està diss...
El projecte FAUCES proposa abordar l'estudi dels factors de risc geològic, amb especial èmfasi en les inestabilitats sedimentàries, associat a tres...