Línies de recerca

TRANSFERÈNCIA CONTINENT-OCEÀ

Anàlisi de processos sedimentaris i establiment de models de transferència de matèria particulada i contaminants associats al medi marí.
 

DINÀMICA LITORAL

Amb una especial atenció als processos relacionats amb la morfologia i dinàmica de les platges, sedimentació en zones deltaiques i processos d'erosió litoral, distribució i valoració de contaminants inorgànics i l'efecte de l'activitat antròpica en el medi litoral.

ELABORACIÓ DE MODELS D'EDIFICACIÓ DE MARGES CONTINENTALS I CONQUES OCEÀNIQUES

Per tal d'identificar mecanismes d'evolució i edificació, mitjançant tècniques geofísiques i d'anàlisi del registre sedimentari, per establir processos a escala...

CANVI CLIMÀTIC GLOBAL

Reconeixement al registre sedimentari de les variacions paleoceanogràfiques i paleoclimàtiques durant el Neogen-Quaternari al medi oceànic, variacions considerades clau per l'estudi del canvi climàtic global.

RISCOS GEOLÒGICS I MEDI AMBIENT

Determinació de les propietats físiques i geotècniques del sediment per l'establiment de models d'inestabilitat per la delimitació d'àrees potencialment inestables i la predicció d'esdeveniments catastròfics en marges continentals i conques.

Publicacions recents

Druet M., Muñoz‐Martín A., Granja‐Bruña J.L., Carbó‐Gorosabel A., Acosta J., Llanes P., Ercilla G. (2018)
Tectonics DOI: 10.1029/2017TC004903. (BibTeX: druet.etal.2018b)
Guerrero Q., Guillén J., Durán R., Urgeles R. (2018)
Marine Geology, 395, 219-233. DOI: 10.1016/j.margeo.2017.10.002. (BibTeX: guerrero.etal.2018a)
Fernandez-Arcaya U., Ramirez-Llodra E., Aguzzi J., Allcock A.L., Davies J.S., Dissanayake A., Harris P., Howell K., Huvenne V.A.I., Macmillan-Lawler M., Martín J., Menot L., Nizinski M., Puig P., A. Rowden A., Sanchez F., Van den Beld I.M.J. (2017)
Frontiers in Marine Science, 4 DOI: 10.3389/fmars.2017.00005. (BibTeX: fernandezarcaya.etal.2017a)

Projectes

SLATE se centra a investigar els lliscaments submarins i els riscos geològics associats com a importants riscos naturals que amenacen les infraestruc...
La iniciativa BLUEMED ofereix un marc estratègic per treballar per un Mar Mediterrani sa, productiu i resistent, millor conegut i valorat. Està diss...
El projecte FAUCES proposa abordar l'estudi dels factors de risc geològic, amb especial èmfasi en les inestabilitats sedimentàries, associat a tres...