Línies de recerca

TRANSFERÈNCIA CONTINENT-OCEÀ

Anàlisi de processos sedimentaris i establiment de models de transferència de matèria particulada i contaminants associats al medi marí.
 

DINÀMICA LITORAL

Amb una especial atenció als processos relacionats amb la morfologia i dinàmica de les platges, sedimentació en zones deltaiques i processos d'erosió litoral, distribució i valoració de contaminants inorgànics i l'efecte de l'activitat antròpica en el medi litoral.

ELABORACIÓ DE MODELS D'EDIFICACIÓ DE MARGES CONTINENTALS I CONQUES OCEÀNIQUES

Per tal d'identificar mecanismes d'evolució i edificació, mitjançant tècniques geofísiques i d'anàlisi del registre sedimentari, per establir processos a escala...

CANVI CLIMÀTIC GLOBAL

Reconeixement al registre sedimentari de les variacions paleoceanogràfiques i paleoclimàtiques durant el Neogen-Quaternari al medi oceànic, variacions considerades clau per l'estudi del canvi climàtic global.

RISCOS GEOLÒGICS I MEDI AMBIENT

Determinació de les propietats físiques i geotècniques del sediment per l'establiment de models d'inestabilitat per la delimitació d'àrees potencialment inestables i la predicció d'esdeveniments catastròfics en marges continentals i conques.

Publicacions recents

Alonso B., Juan C., Ercilla G., Cacho I., López-González N., Rodríquez-Tovar F.J., Dorador J., Francés G., Casas D., Vandorpe T., Vázquez J.T. (2021)
Marine Geology, 437, 106488. DOI: 10.1016/j.margeo.2021.106488. (BibTeX: alonso.etal.2021a)
Arjona-Camas M., Puig P., Palanques A., Durán R., White M., Paradis S., Emelianov M. (2021)
Marine Geophysical Researches, 42, 38 DOI: 10.1007/s11001-021-09457-7. (BibTeX: arjonacamas.etal.2021)
Estrada F., González-Vida J.M., Peláez J.A., Galindo-Zaldívar J., Ortega S., Macías J., Vázquez J.T., Ercilla G. (2021)
Scientific Reports, 11, 16253. DOI: 10.1038/s41598-021-95729-6. (BibTeX: estrada.etal.2021a)

Projectes