Línies de recerca

TRANSFERÈNCIA CONTINENT-OCEÀ

Anàlisi de processos sedimentaris i establiment de models de transferència de matèria particulada i contaminants associats al medi marí.
 

DINÀMICA LITORAL

Amb una especial atenció als processos relacionats amb la morfologia i dinàmica de les platges, sedimentació en zones deltaiques i processos d'erosió litoral, distribució i valoració de contaminants inorgànics i l'efecte de l'activitat antròpica en el medi litoral.

ELABORACIÓ DE MODELS D'EDIFICACIÓ DE MARGES CONTINENTALS I CONQUES OCEÀNIQUES

Per tal d'identificar mecanismes d'evolució i edificació, mitjançant tècniques geofísiques i d'anàlisi del registre sedimentari, per establir processos a escala...

CANVI CLIMÀTIC GLOBAL

Reconeixement al registre sedimentari de les variacions paleoceanogràfiques i paleoclimàtiques durant el Neogen-Quaternari al medi oceànic, variacions considerades clau per l'estudi del canvi climàtic global.

RISCOS GEOLÒGICS I MEDI AMBIENT

Determinació de les propietats físiques i geotècniques del sediment per l'establiment de models d'inestabilitat per la delimitació d'àrees potencialment inestables i la predicció d'esdeveniments catastròfics en marges continentals i conques.

Publicacions recents

Druet M., Muñoz‐Martín A., Granja‐Bruña J.L., Carbó‐Gorosabel A., Acosta J., Llanes P., Ercilla G. (2018)
Tectonics, 37, 5, 1576-1604. DOI: 10.1029/2017TC004903. (BibTeX: druet.etal.2018c)
Galindo‐Zaldivar J., Ercilla G., Estrada F., Catalán M., d\'Acremont E., Azzouz O., Casas D., Chourak M., Vazquez J.T., Chalouan A., Sanz de Galdeano C., Benmakhlouf M., Gorini C., Alonso B., Palomino D., Rengel J.A., Gil A.J. (2018)
Tectonics DOI: 10.1029/2017TC004941. (BibTeX: galindozaldivar.etal.2018a)
Guerrero Q., Guillén J., Durán R., Urgeles R. (2018)
Marine Geology, 395, 219-233. DOI: 10.1016/j.margeo.2017.10.002. (BibTeX: guerrero.etal.2018a)

Projectes

SLATE se centra a investigar els lliscaments submarins i els riscos geològics associats com a importants riscos naturals que amenacen les infraestruc...
La iniciativa BLUEMED ofereix un marc estratègic per treballar per un Mar Mediterrani sa, productiu i resistent, millor conegut i valorat. Està diss...
El projecte FAUCES proposa abordar l'estudi dels factors de risc geològic, amb especial èmfasi en les inestabilitats sedimentàries, associat a tres...