Linies

  • Transferència Continent-oceà: anàlisi de processos sedimentaris i establiment de models de transferència de matèria particulada i contaminants associats al medi marí.

  • Dinàmica Litoral: amb una especial atenció als processos relacionats amb la morfologia i dinàmica de les platges, sedimentació en zones deltaiques i processos d'erosió litoral, distribució i valoració de contaminants inorgànics i l'efecte de l'activitat antròpica en el medi litoral.

  • Elaboració de models d'edificació de marges continentals i conques oceàniques per tal d'identificar mecanismes d'evolució i edificació, mitjançant tècniques geofísiques i d'anàlisi del registre sedimentari, per establir processos a escala local o global, com els cicles climàtics-eustàtics. Elaboració de models per la interpretació del registre fòssil. Desenvolupament, aplicació i validació de metodologies de obtenció d'imatges sísmiques i de propietats físiques de les estructures del subsòl i interpretació dels resultats.

  • Canvi Climàtic Global: reconeixement al registre sedimentari de les variacions paleoceanogràfiques i paleoclimàtiques durant el Neogen-Quaternari al medi oceànic, variacions considerades clau per l'estudi del canvi climàtic global.

  • Riscos geològics i Medi ambient: determinació de les propietats físiques i geotècniques del sediment per l'establiment de models d'inestabilitat per la delimitació d'àrees potencialment inestables i la predicció d'esdeveniments catastròfics en marges continentals i conques.